Prestatiebekers VZA

De prestatiebekers van de VZA kunnen jaarlijks worden uitgereikt in de volgende categorieën:

Atleet van het jaar Vrouwen Senioren / A jun

Atleet van het jaar Mannen Senioren / A jun

Master van het jaar ( Beker Sport Zeeland)

Sportteam van het jaar

Bijzondere verdiensten (Adrie de Munck beker)

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de prestatiebeker dient de sporter of de sportploeg licentiehouder te zijn van een van de aangesloten verenigingen van de VZA. De sporter / sportploeg moet nationaal of internationaal een aansprekende prestatie hebben neergezet.

Criteria voor een aansprekende prestatie zijn: Het behalen van een finaleplaats bij Nationale of Internationale Kampioenschappen (NK, EK, WK, Universiade) of topwedstrijden. Op onderdelen waarop geen finaleplaatsen van toepassing zijn, dient minimaal een plaats bij de eerste acht op een NK of minimaal een 12e plaats bij EK/WK te zijn behaald. Het behalen van een plaats bij de eerste tien bij een landelijke top(weg)wedstrijd. Ook bijvoorbeeld het behalen van een nationaal record in een bepaalde (master)categorie.

Bijzondere verdiensten:

De persoon of groepering dient zich bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt voor de atletiek in het werkgebied van de VZA. De activiteiten moeten uitgaan boven het normale niveau en een voorbeeldfunctie hebben. Daartoe kunnen onder meer behoren het stimuleren en activeren van de atletiek. Alle activiteiten moeten bezien worden in het licht van de er aan te besteden tijd, de gedragen verantwoordelijkheid, de bestede energie, de getoonde inzet alsmede het resultaat.

Procedure

1 maart          Uiterlijke datum waarop beslist wordt over de uiteindelijke laureaat(a)t(en)

De coördinator ranglijsten werkt een overzicht uit van de geleverde (beste en aansprekende) prestaties en hanteert daarbij (ten behoeve van onderlinge vergelijking) de landelijke puntentellingen. Het bestuur neemt op basis van dit overzicht een besluit ten aanzien van het wel of niet opnemen van de kandidaten uit het overzicht voor een bepaalde categorie (een categorie kan dus leeg zijn). Vervolgens wordt een volgorde bepaald op basis van zowel de puntentellingen als de meer subjectieve criteria van aantal geleverde aansprekende prestaties als de wijze waarop de atleet/atlete zich (positief) manifesteert. Deze volgorde wordt met een korte toelichting door de secretaris in de voorjaarsvergadering ter vaststelling voorgedragen.

De voordracht voor de bijzondere verdiensten dient een korte opsomming van de redenen van kandidaatstelling te bevatten. De voordracht dient gezonden te worden aan de secretaris van de VZA. Door het bestuur wordt beslist of de voordracht ter vaststelling aan de voorjaarsvergadering zal worden voorgelegd.

Uitreiking prestatiebekers

De winnaars van de prestatiebekers van de VZA worden bekend gemaakt op de in het voorjaar te houden Algemene Ledenvergadering van de VZA.  De prestatiebekers worden door één of meerdere bestuursleden van de VZA binnen één maand na de bekendmaking van de stemming uitgereikt tijdens bijvoorbeeld een training, wedstrijd of ledenvergadering van de vereniging van de winnaar. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken indien zich op korte termijn een bijzondere gebeurtenis voordoet.

De pers zal geïnformeerd worden voor de overhandiging van de prestatiebekers. Tevens zal er op de website van de VZA een artikel geplaatst worden over de winnaars van de prestatiebekers. Bij de uitreiking worden alle genomineerden genoemd en wordt de motivatie gegeven waarom voor de laureaat is gekozen.

Vastgesteld in de vergadering van de VZA d.d. 19 november 2018