Statuten

 

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: “Vereniging Zeeland Atletiek”.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Goes.
  Doel
  Artikel 2
 3. Het doel van de vereniging is het doen beoefenen en het bevorderen van
  de atletieksport in de breedste zin des woords in de regio waartoe de
  provincie Zeeland behoort.
 4. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. Het coördineren en bundelen van hiermee samenhangende
  activiteiten binnen de regio;
  b. Het organiseren en/of coördineren van atletiekwedstrijden, –
  trainingen, -opleidingen en het geven van voorlichting;
  c. vormen van competitieploegen en laten deelnemen aan de
  verschillende competities;
  d. lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie, hierna verder
  aangeduid als “Atletiekunie”.
  Leden
  Artikel 3
 5. Leden van de vereniging kunnen zijn:
  Ref:2015.0950.01/YB/
  2
  a. de verenigingen in de regio van Atletiekunie waartoe de provincie
  Zeeland behoort en die zijn aangesloten bij de Atletiekunie en
  b. atleten met een wedstrijdlicentie die vanuit de onder lid a behorende
  leden zijn geselecteerd (en bereid gevonden) om deel uit te maken
  van een competitieploeg en/of individuele leden met een
  wedstrijdlicentie van de Atletiekunie woonachtig binnen de regio
  waar de Vereniging Zeeland Atletiek deel van uit maakt en op grond
  van (recent) geleverde prestaties daarvoor in aanmerking komen.
 6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle
  leden zijn opgenomen.
 7. Voor de leden als bedoeld onder lid 1a is geen bondscontributie
  verschuldigd.
 8. Voor de leden als bedoeld onder lid 1b geldt dat de vereniging verplicht
  is de jaarlijkse bondscontributie alsmede de kosten voor de
  wedstrijdlicentie aan de Atletiekunie te voldoen.
  Toelating
  Artikel 4
 9. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 10. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
  besluiten.
  Rechten en verplichtingen
  Artikel 5
 11. De leden zijn gehouden:
  a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten
  van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander
  orgaan van de vereniging na te leven;
  b. De statuten en reglementen van de Atletiekunie, de besluiten van
  een orgaan van de Atletiekunie, alsmede de van toepassing
  verklaarde wedstrijdbepalingen van zowel de International
  Association of Athletics Federations (IAAF), European Athletics (EA),
  het International Paralympic Committee (IPC) als van de Atletiekunie
  na te leven;
  c. de statuten en reglementen van de stichting Instituut
  Sportrechtspraak, waaronder het Tuchtreglement en het
  Dopingreglement met bijbehorende dopinglijsten van de stichting
  Instituut Sportrechtspraak na te leven, alsmede de met betrekking tot
  doping door de International Association of Athletics Federations
  (IAAF) van toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen;
  d. de belangen van de vereniging niet te schaden.
 12. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging
  te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt
  gevorderd.
  Einde van het lidmaatschap
  Artikel 6
  3
 13. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door ontbinding van het lid;
  b. door opzegging van het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden
  wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
  lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn
  verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
  redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
  lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een
  lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging
  handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  e. door overschrijving van de leden als bedoeld onder artikel 3 lid 1b
  naar hun oorspronkelijke vereniging na (tussentijdse) beëindiging
  deelname of ontbinding van de competitieploeg.
 14. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 15. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
  slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en min
  inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het
  lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of
  van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
  laten voortduren.
 16. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
  lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
  datum waartegen was opgezegd.
 17. Onmiddellijke beeïndiging van het lidmaatschap door opzegging is voor
  een lid voorts mogelijk:
  a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
  zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is
  geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van
  toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een
  besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn
  verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
  b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging
  in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
 18. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 19. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
  op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
  het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit
  het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst
  van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
  vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit
  met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
  beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  4
 20. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
  blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
  Jaarlijkse bijdragen
  Artikel 7
 21. De leden als bedoeld in artikel 3 lid 1a zijn gehouden tot het betalen van
  een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden
  vastgesteld. Als criterium zal worden gehanteerd de ledenstand van de
  aangesloten leden per eenendertig december van ieder jaar voorafgaand
  aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft;
 22. Naast deze jaarlijkse bijdragen zijn de leden als bedoeld in artikel 3 lid 1a
  tevens gehouden om de kosten zoals bedoeld in artikel 3 lid 4 voor de uit
  hun vereniging afkomstige wedstrijdatleten te voldoen.
  Bestuur
  Artikel 8
 23. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen,
  die door de algemene vergadering worden benoemd. De genoemde
  personen zijn, bij voorkeur, tevens lid van één van de leden als bedoeld
  in artikel 3 lid 1a.
 24. Indien een (bestuurs)lid geen lid is van één van de leden zoals benoemd
  in artikel 3 lid 1a, dan heeft het (bestuurs)lid de plicht een persoonlijk
  lidmaatschap van de Atletiekunie aan te gaan.
 25. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende
  voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk
  een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste twee leden.
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
  vergadering meegedeeld. Een voordracht door twee of meer leden moet
  vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
  ingediend.
 26. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door
  een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen
  besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering
  waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 27. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
  overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het
  bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de
  keus.
 28. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming
  uit die voordrachten.
  Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing
  Artikel 9
 29. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan
  te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
  geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
  door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  5
 30. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
  door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is
  herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 1 van artikel 9; wie in een
  tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van
  zijn voorganger in.
 31. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van de hoedanigheid waarin men is benoemd; en
  b. door bedanken.
  Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur
  Artikel 10
 32. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
  penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een
  vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie
  bekleden.
 33. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
  notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden
  vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet
  dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de
  totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 34. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande
  vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden
  gegeven.
  Bestuurstaak – vertegenwoordiging
  Artikel 11
 35. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
  het besturen van de vereniging.
 36. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het
  bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen een termijn van twaalf
  weken een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in
  de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 37. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
  onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
  bestuur worden benoemd.
 38. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
  bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen,
  vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
  overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
  medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
  zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
  beroep worden gedaan.
 39. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
  vergadering voor besluiten tot:
  a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van
  6
  investeringen ter grootte van een bedrag of waarde zoals telkenjare
  door de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden
  vastgesteld, onverminderd het hierna onder b. bepaalde;
  b. – het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
  verkrijgen en geven van onroerende goederen;
 • het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
  bankkrediet wordt verleend;
 • het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen
  opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het
  gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 • het aangaan van dadingen;
 • het optreden in rechten, waaronder begrepen het voeren van
  arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van
  conservatoire maatregelen en van het nemen van die
  rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 • het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
  geen beroep worden gedaan.
 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de
  vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De
  vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
  handelende bestuursleden en aan de voorzitter.
  Jaarverslag – rekening en verantwoording
  Artikel 12
 2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig
  december.
 3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
  zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten
  en verplichtingen kunnen worden gekend.
 4. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden
  na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
  termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang
  van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een
  balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de
  vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
  bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan
  wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
 5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
  van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het
  bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
  het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
  bevindingen uit.
 6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
  boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich
  7
  door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de
  commissie alle doorhaar gewenst inlichtingen te verschaffen, haar
  desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken
  en bescheiden der vereniging te geven.
 7. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene
  vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
  andere commissie.
 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien
  jaar lang te bewaren.
  Algemene vergadering
  Artikel 13
 9. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
  bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur
  zijn opgedragen.
 10. Jaarlijks, voor eenendertig mei wordt een algemene vergadering – de
  jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer
  aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel
  12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het
  volgende verenigingsjaar;
  c. voorzieningen in eventuele vacatures;
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de
  oproeping voor de vergadering.
 11. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
  bestuur dit wenselijk oordeelt.
 12. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig
  aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte
  der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
  vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening
  van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
  gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
  overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in
  tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen
  dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
  belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de
  notulen.
  Toegang en stemrecht
  Artikel 14
 13. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de
  vereniging.
  Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden
  met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de
  vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft
  8
  tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 14. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
  algemene vergadering.
 15. Ieder lid van de vereniging, als bedoeld in artikel 3 lid 1a en dat niet
  geschorst is, alsmede het bestuur heeft één stem.
 16. Een lid, als bedoeld in artikel 3 lid 1a, kan zijn stem door een schriftelijk
  daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen met dien verstande dat een lid
  niet meer dan één aldus gemachtigde stem mag uitbrengen.
 17. Leden van de aangesloten verenigingen en leden als bedoeld in artikel 3
  lid 1b kunnen als toehoorder de algemene vergaderingen bijwonen.
  Voorzitterschap – notulen
  Artikel 15
 18. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als
  omschreven in artikel 13 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de
  vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn
  plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het
  bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
  het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 19. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
  een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen
  gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
  ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel
  proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de
  notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden
  gebracht.
  Besluitvorming van de algemene vergadering
  Artikel 16
 20. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
  omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor
  de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een
  niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 21. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
  bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
  stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de
  oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
  stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
  vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 22. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
  besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte
  meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 23. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 24. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
  meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van
  een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
  9
  kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte
  meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat het zij
  één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen
  twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde
  herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
  telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande
  stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die
  voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is
  bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer
  dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie
  van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen
  worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee persoenen de
  stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 25. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
  personen, dan is het verworpen.
 26. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
  schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks
  vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
  ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,
  tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 27. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een
  vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
  dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 28. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
  vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits
  met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende
  onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
  ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op
  de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
  het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband
  houdende formaliteit niet in acht genomen.
  Bijeenroeping algemene vergadering
  Artikel 17
 29. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
  De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden
  volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de
  oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 30. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
  onverminderd het bepaalde in artikel 18.
  Statutenwijziging
  Artikel 18
 31. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht
  dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is
  opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
  10
  worden voorgesteld.
 32. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
  een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf
  dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
  voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
  geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
  waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift
  als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 33. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
  uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde
  van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde
  van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier
  weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,
  waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
  geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
  leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste
  twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 34. Een statutenwijzing treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
  akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
  bevoegd.
 35. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de
  voorafgaande goedkeuring van de Atletiekunie. Hetzelfde geldt voor de
  wijziging van de naam van de vereniging.
  Ontbinding
  Artikel 19
 36. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
  vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande
  artikel is van overeenkomstige toepassing.
 37. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening
  door het bestuur.
 38. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het
  besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij
  het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het
  batig saldo worden gegeven.
 39. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar,
  dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De
  vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is
  ingeschreven.
  Huishoudelijk reglement
  Artikel 20
 40. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 41. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar
  die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
  SLOT AKTE
  11
  Waarvan akte is verleden te Oostburg op de datum in het hoofd van deze
  akte vermeld.
  De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan
  hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard in te stemmen
  met beperkte voorlezing van de akte en tijdig voor het verlijden een
  conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben
  kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de
  akte voortvloeien.
  Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
  door de comparant en vervolgens door mij, notaris, om zeventien uur.