Prestatiebekers VZA

De prestatiebekers van de VZA kunnen jaarlijks worden uitgereikt in de volgende categorieën:

Atleet van het jaar Vrouwen Senioren / A jun Atleet van het jaar Mannen Senioren / A jun Master van het jaar ( Beker Sport Zeeland) Sportteam van het jaar

Bijzondere verdiensten (Adrie de Munck beker).

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de prestatiebeker dient de sporter of de sportploeg licentiehouder te zijn van een van de aangesloten verenigingen van de VZA. De sporter / sportploeg moet nationaal of internationaal een aansprekende prestatie hebben neergezet.

Criteria voor een aansprekende prestatie zijn: Het behalen van een finaleplaats bij Nationale of Internationale Kampioenschappen (NK, EK, WK, Universiade). Op onderdelen waarop geen finaleplaatsen van toepassing zijn, dient minimaal een plaats bij de eerste acht op een NK of minimaal een 12e plaats bij EK/WK te zijn behaald. Het behalen van een plaats bij de eerste tien bij een A-Marathon(Amsterdam/Rotterdam). Het behalen van een nationaal record.

De persoon of groepering dient zich bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt voor de atletiek in het werkgebied van de VZA. De activiteiten moeten uitgaan boven het normale niveau en een voorbeeldfunctie hebben. Daartoe kunnen onder meer behoren het stimuleren en activeren van de atletiek. Alle activiteiten moeten bezien worden in het licht van de er aan te besteden tijd, de gedragen verantwoordelijkheid, de bestede energie, de getoonde inzet alsmede het resultaat.

Tijdspad

1 december   Verzenden brief aan verenigingen om kandidaten voor te dragen.

31 januari      Verzending overzicht kandidaten aan alle VZA bestuursleden.  

Procedure

1 maart          Uiterlijke datum waarop beslist wordt over de uiteindelijke laureaat(a)t(en)

15 januari      Sluiting termijn van aanmelding. Elke tot het werkgebied van de VZA behorende vereniging kan één of meerdere kandidaten voordragen.

Bij de voordracht dient aangegeven te worden voor welke categorie de kandidaatstelling geldt. De voordracht dient tevens een korte opsomming van de redenen van kandidaatstelling te bevatten. De voordracht dient gezonden te worden aan de secretaris van de VZA. Uitverkiezing van de laureaat geschiedt door middel een stemming door de leden van het bestuur van de VZA . De “schriftelijke” stemmen dienen voor 15 februari te worden ingediend bij de secretaris van de VZA.

Uitreiking prestatiebekers

De winnaars van de prestatiebekers van de VZA worden bekend gemaakt op de in het voorjaar te houden Algemene Ledenvergadering van de VZA. Om een kandidaat voor de prestatiebekers aan te kunnen wijzen dient tenminste 50% van de stemgerechtigden zijn/haar stem te hebben uitgebracht. De laureaat wordt verkozen indien tenminste 50% van de stemmen op de betreffende kandidaat wordt uitgebracht. Wordt aan het laatste criterium niet voldaan dan volgt tijdens de vergadering een 2e stemronde tussen de 2 kandidaten waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij de stemming kunnen alle bestuursleden van de VZA 1 stem uitbrengen per categorie.

De prestatiebekers worden door één of meerdere bestuursleden van de VZA binnen één maand na de bekendmaking van de stemming uitgereikt tijdens bijvoorbeeld een training, wedstrijd of ledenvergadering van de vereniging van de winnaar. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken indien zich op korte termijn een bijzondere gebeurtenis voordoet.

De pers zal uitgenodigd worden voor de overhandiging van de prestatiebekers. Tevens zal er op de website van de VZA een artikel geplaatst worden over de winnaars van de prestatiebekers. Bij de uitreiking worden alle genomineerden genoemd en wordt de motivatie gegeven waarom voor de laureaat is gekozen. Vastgesteld in de vergadering van de VZA.

22 januari 2007