Privacy

Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens ik van u heb, wat ik daar mee doe, hoe ik deze beveilig en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Door middel van deze privacyverklaring hoop ik u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik zal uw vraag binnen 2 weken beantwoorden. Wil Zweemer (secretaris a.i.): wilzweemer@zeelandnet.nl

Atletiekvereniging VZA

VZA is een vereniging die ruimte biedt aan (wedstrijd)leden van bij de VZA aangesloten atletiekverenigingen die (potentieel) deelnemer zijn aan competitiewedstrijden en daartoe de wedstrijdlicentie van de Atletiek Unie (AU) via VZA verkrijgen. Men blijft (gewoon) lid van de oorspronkelijke vereniging die ook de normale lidmaatschapsgelden en dergelijke blijft innen.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

VZA verzamelt van haar leden en vrijwilligers uitsluitend gewone persoonsgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens.

Deze gegevens worden bewaard in een online administratieprogramma (All United) wat beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Type lid (alleen wedstrijd lid, mogelijk bestuurslid)
 • Lidnummer VZA
 • Licentienummer Atletiekunie
 • Ingangsdatum lidmaatschap

Daarnaast beschikken wij nog over persoonsgegevens van sponsoren van de vereniging en/of evenementen. Het gaat hier om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam contactpersoon (indien bekend)
 • Bedrijfsnaam
 • Adres bedrijf
 • Postcode bedrijf
 • Vestigingsplaats bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Emailadres bedrijf
 • Bankrekeningnummer bedrijf

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

De gegevens in ons ledenadministratieprogramma worden gebruikt voor het bijhouden van de ledenadministratie, andere atletiek gerelateerde activiteiten en het uitbetalen van vergoedingen.

De gegevens van sponsoren worden gebruikt voor het opstellen van sponsorovereenkomsten en de afhandeling van de hierin opgenomen betalingsverplichtingen.

Wie hebben er toegang tot deze gegevens

Slechts enkele personen hebben toegang tot de volledige dataverwerking van ons administratieprogramma. Dit zijn:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris (tevens ledenadministrateur)

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

VZA bewaart deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende personen (leden, sponsoren en vrijwilligers) en de vereniging. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

Bescherming van uw gegevens

Zoals hierboven omschreven worden uw gegevens digitaal bewaard in een online administratiesysteem. Alle beschreven gebruikers beschikken over een eigen gebruikersnaam en wachtwoord, welke wordt verwijderd zodra deze gebruiker op grond van wijziging of beëindiging van zijn functie niet langer toegang hoeft te hebben tot deze gegevens.

Alle papieren gegevens die worden verzameld tijdens de inschrijfprocedure voor het lidmaatschap of het tot stand komen van de sponsorovereenkomst worden nadat zij digitaal zijn verwerkt vernietigd.

Gegevens delen met derden

VZA speelt nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden persoonsgegevens door aan externe (commerciële) partijen.

Indien u als lid heeft aangegeven wedstrijd lid te willen worden, zijn uw gewone persoonsgegevens bekend bij de Atletiekunie.

Website

Deze website slaat geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie op.

Cookies

Deze website zelf maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken

Deze website houdt geen statistieken bij.

Webformulieren

Deze website maakt geen gebruik van contactformulieren.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Wedstrijddeelnemers

Persoonsgegevens van Wedstrijddeelnemers worden door of namens de VZA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Opmaken startlijsten wedstrijd;

–          Opmaken uitslagen wedstrijd;

–          Inning inschrijfgelden.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het inschrijfformulier voor wedstrijden.

 

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan de VZA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Categorie;
 • Woonplaats;
 • Lidmaatschap vereniging;
 • Wedstrijdlicentie;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de VZA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)  gedurende de periode tot na afloop van de wedstrijd en na inning inschrijfgelden. Voor uitslagen geldt dat deze in ieder geval kunnen worden gepubliceerd op onze eigen website, de website van de organiserende vereniging en via www.atletiekzeeland.nl. Uitslagen kunnen tevens worden verwerkt in statistieken en ranglijsten. Deze gegevens worden bewaard, waarbij iemand altijd het recht van verwijdering heeft.

Portretrecht
Gebruiker verleent bij voorbaat toestemming aan de wedstrijdorganisatie voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond de wedstrijd gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Gebruiker zichtbaar is, die met goedkeuring van de wedstrijdorganisatie zijn gemaakt en op websites/platformen van de wedstrijdorganisatie zijn geplaatst. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde materiaal kan kosteloos worden gebruikt.

 

 

 

Uitslagen en foto’s

Op onze website plaatsen wij regelmatig uitslagen van wedstrijden. In deze uitslagen worden de namen en woonplaats of vereniging van de deelnemers getoond.

Mocht u uw naam verwijderd willen hebben van een uitslagen- of ranglijst, dan kunt u dit aangeven via ‘Anjolie’ anton.engels@gmail.com of ranglijstbeheer@zeelandnet.nl .

Tevens worden er tijdens wedstrijden en evenementen foto’s gemaakt, welke worden getoond in de fotoalbums op onze website. M.i.v. 25 mei 2018 wordt bij de inschrijving gevraagd of u akkoord gaat met de plaatsing van foto’s waarop u zichtbaar bent op onze website. Indien u heeft aangegeven dat u hier niet mee akkoord gaat zullen wij hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Bij grote groepen mensen (atleten/toeschouwers) is het soms moeilijk om dit te controleren. Mocht u zien dat wij ondanks uw bezwaar toch een afbeelding hebben geplaatst waarop u herkenbaar bent dan kunt u dit aangeven bij het bestuur. De desbetreffende foto dan zo snel mogelijk verwijderd worden.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wilzweemer@zeelandnet.nl (secretaris a.i.) Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen.

 

Reglement De Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie 2018/2019

 

Reglement “De Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie” 2018 / 2019

Klik en lees het volledige reglement:

2018 / 2019 Reglement crosscompetitie

3 nov 2018 33e Moerschanscross (tevens ZK) Hulst RKHAV
24 nov 2018 33e Elderschanscross Aardenburg Wielingen
1 dec 2018 26e Inkelcross Kruiningen AV’56
12 jan 2019 Deltacross Westenschouwen Delta Sport
26 jan 2019 6e Scheldesportcross Westdorpe Scheldesport
9 feb 2019 25e Grevelingencross Bruinisse Flakkee
2 mrt 2019 Kustcross Vlissingen Dynamica

Algemeen

De verenigingen verplichten zich de in de sponsorovereenkomst vastgelegde regels na te komen bij de door haar in het kader van de Crosscompetitie te organiseren wedstrijden.

 

Deelname

Voor de wedstrijden geldt een normale open deelname. Deelname door niet Atletiekunieleden is toegestaan. Iedereen, dus ook recreanten en trimmers, wordt opgenomen in de uitslagen en in de puntentelling.

 

Uitnodigingen

De organiserende vereniging zal 6 weken voor de te organiseren wedstrijd een uitnodiging sturen aan:

 • de tot de regio 11 behorende verenigingen, de coördinator van de crosscompetitie, de speaker, de sponsor, de regionale dag/weekbladen en omroepen, Sjaak Sinke, Website Atletiek Zeeland, Webmaster Vereniging Zeeland AtletiekDagprijzen  De indeling van leeftijdsklassen over de gehele crosscompetitie gaat voor Masters in op de datum waarop men aan de eerste cross deelneemt. De atleet mag in zijn eigen leeftijdsklasse uitkomen of een naast hogere categorie (M35+ bij senioren, V45+ bij V35+, JA bij Msen, JB bij JA, MA bij Vsen, etc.)Individueel klassement
 • Leeftijdsklassen
 • Aanvangstijden: Voor alle wedstrijden geldt een vast aanvangstijdstip van 12.30 uur.
 • Dagprijzen worden door de organiserende vereniging verzorgd. Hierbij is afgesproken dat tot en met de B junioren per categorie medailles worden verstrekt. Vanaf de A junioren zal dat een bos bloemen zijn. Voor de pupillen geldt dat het is aan te bevelen ze allemaal te ‘belonen’ voor hun deelname.
Pupillen A1, A2, B en C jongens en meisjes Let op: Mini’s mogen bij de C’s meedoen
Junioren A, B, C en D jongens en meisjes
Senioren Mannen en Vrouwen (masters doen mee in deze categorie, mits bij aanvang crosscompetitie kenbaar gemaakt); Jongens A en Meisjes A kunnen ook kiezen voor de korte cross en komen dan uit samen met de categorieën Heren respectievelijk Dames.
Masters Mannen 35+, M45+, M55+, M65+, Vrouwen 35+ , V45+, V55+

Zeeuwse Crosscompetitie winnaar

Voor alle klassen geldt, dat diegene die de meeste punten heeft behaald in de 7 competitiewedstrijden de winnaar van het circuit is. Daarbij geldt dat de beste 5 uitslagen meetellen voor de eindstand.

 

De Vereniging Zeeland Atletiek stelt, samen met de sponsor, voor de eindklassementen van de pupillen t/m de B-junioren prijzen beschikbaar. In elke van die genoemde categorieën zijn er 3 prijzen. Voor alle categorieën zijn er bloemen voor de eerste 3 van de eindklassementen.

 

Puntentelling

De geleverde prestaties per wedstrijd worden uitgedrukt in een puntentotaal conform de verderop vermelde puntentoekenning.

 

Bij gelijke stand in de eindrangschikking van de crosscompetitie beslist de hoogste individuele prestatie. Brengt dit geen beslissing, dan de tweede, derde of vierde. Brengt ook dit geen oplossing, dan is de aankomstvolgorde van de laatste onderlinge wedstrijdconfrontatie bepalend.

 

Bij de starts 1 t/m 3 (zie verder) is voor de puntentoekenning de individuele plaats van de atleet in zijn/haar categorie van belang. (Individuele puntentelling voor pupillen t/m junioren C)

In start 4 is sprake van een mix van individuele puntentelling (jongens B en meisjes B en meisjes A) en een groepspuntentelling: Heren (=1 categorie met jongens A, senioren en masters, evt. jongens B), respectievelijk Dames (= 1 categorie met meisjes A, senioren en masters eventueel ook meisjes B).

In start 5 is er sprake van groepspuntentelling jongens A, mannen senioren, mannen masters (35+, 45+, 55+ en 65+) en vrouwen senioren en vrouwen masters (35+, 45+ en 55+).

In de uitslagenlijst wordt achter de prestatie de categorie vermeld.

 

Een atleet die aan een zesde c.q. zevende wedstrijd meedoet krijgt een bonus van respectievelijk 5 en 10 punten, In verband hiermede is het van belang dat een atleet die wel start maar een cross niet uitloopt zich afmeld bij de jury aankomst. De atleet krijgt hiervoor 1 punt. De bonusregel is niet van toepassing op de pupillen.

De puntentelling is als volgt:

01 t/m 10 250 241 233 226 220 215 211 207 203 200
11 t/m 20 197 194 191 188 186 184 182 180 178 176
21 t/m 30 174 172 170 168 166 165 164 163 162 161
31 t/m 40 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151
41 t/m 50 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
51 t/m 60 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131
61 t/m 70 130 etc
……. etc
181 t/m 190 10    9    8    7    6    5    5    5    5    5
191 t/m ….    5 etc

Dus minimaal 5 punten indien gefinisht en 1 punt indien wel gestart maar uitgevallen en afgemeld.

 

Inschrijving en uitslagenverwerking

 

Ter stimulering van het voorinschrijven en het ontlasten van het wedstrijdsecretariaat op de dag zelf zijn de volgende regels van toepassing:

 

 1. Voor Inschrijven alleen via www.inschrijvenzeeland.nl tot donderdagavond 24.00 uur voorafgaand aan de wedstrijddag op zaterdag;
 2. Indien men via de vereniging in wil schrijven dient het secretariaat uitwedstrijden zelf de atleten in te schrijven via www.inschrijvenzeeland.nl tot uiterlijk donderdagavond 24.00 uur.
 3. Na donderdag is inschrijven slechts mogelijk tegen na-inschrijftarief op de dag zelf (minimaal 1 uur voor aanvang wedstrijd aanwezig en gemeld bij het secretariaat);
 4. Indien via www.inschrijvenzeeland.nl wordt ingeschreven dan dient een geldig bankrekeningnummer vermeld te worden (ook door het secretariaat uitwedstrijden; dit kan het nummer van de eigen vereniging zijn, bijvoorbeeld omdat men eigen leden voor bepaalde categorieën korting geeft);
 5. Alle betalingen komen via na-incasso binnen bij penningmeester VZA die ze vervolgens (na aftrek van kosten) overmaakt op rekeningnummer van de organiserende vereniging;
 6. Wanneer de atleet van een langere afstand naar de korte afstand gaat of omgekeerd moet dat gemeld worden, betaling is dan niet nodig als men voor de gehele competitie heeft ingeschreven. Bij het secretariaat dient op de wedstrijddag zelf een nieuw nummer verkregen te worden passend bij de betreffende categorie; dit is eveneens van toepassing indien men deelneemt in de naast hogere wedstrijdcategorie.
 7. Indien men zich inschrijft (via www.inschrijvenzeeland.nl) voor alle wedstrijden van de crosscompetitie geldt er een tarief gelijk aan 5x het voor-inschrijftarief van de betreffende categorie.
 8. Het bedrag van degenen die voor de gehele crosscompetitie hebben ingeschreven wordt door penningmeester verdeeld over de bij de VZA aangesloten verenigingen die een cross organiseren die deel uitmaakt van de competitie.

 

In verband met de drukte op de dag zelf is er het dringende verzoek om zo min mogelijk na-inschrijvingen te hebben en een aanmelding tot maximaal 1 uur voorafgaand aan de start te accepteren; het invoeren is in verband met de strakke programmering nauwelijks mogelijk en een potentiële bron van fouten. Indien men later inschrijft is vermelding in de uitslag niet te garanderen !

 

Via www.inschrijvenzeeland.nl worden de deelnemers aangeleverd bij Sjaak Sinke; deze stelt de deelnemerslijsten op en kent de startnummers toe. Na inschrijvingen alleen op de wedstrijddag zelf ter plaatse via het secretariaat.

 

De indeling van de startnummers is als volgt:

 

Alle categorieën in alle starts (zie het chronoloog) behalve de onderstaande 3 categorieën: 001-875 wit.

Start 4 Heren korte cross        999-900 licht groen

Dames korte cross       999-900 licht groen

Meisjes jun B              899-876 licht groen

Het is in verband met (1) de rondetelling bij de korte cross en (2) de toekenning en verwerking van de punten van groot belang dat deze indeling van startnummers aangehouden wordt.

De deelnemerslijsten t.b.v. de jury worden verzorgd door Sjaak Sinke (aeromad@zeelandnet.nl).

 

De uitslagen van de wedstrijden worden voor de VZA door Sjaak Sinke verzonden via email naar:

Wil Zweemer wilzweemer@zeelandnet.nl
Speaker mwarrens@zeelandnet.nl
PZC/Sjaak Sinke aeromad@zeelandnet.nl
Sponsor rsuerink@dezeeuwse.nl
AV’56 webmaster@av56.nl
Delta Sport webmaster@avdeltasport.nl
Dynamica r.dellebeke@zeelandnet.nl

erikjanson@zeelandnet.nl

AV Flakkee wedsecr-senioren@avflakkee.nl

wedsecr-jeugd@avflakkee.nl

RKHAV ws-uit@rkhav.nl
Scheldesport inschrijvingen@avscheldesport.nl
De Wielingen ahooft@zeelandnet.nl
VZA webmaster@zeelandatletiek.nl
Atletiek Zeeland info@atletiekzeeland.nl
Atletiekunie uitslagen@atletiekunie.nl
Recordlijsten VZA keespol@zeelandnet.nl
Omroep Zeeland sport@omroepzeeland.nl

Uitslagen en standen op Internet

Via Sjaak Sinke zullen de uitslagen van de wedstrijden en de standen van de Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie aan de webmasters van de verenigingen worden toegezonden met het verzoek deze zo snel mogelijk op de website te plaatsen.

Alle voor de crosscompetitie van belang zijnde zaken (waaronder reglement, aankondiging wedstrijden, uitslagen en standen) zullen daar worden gepubliceerd of via koppelingen bereikt.

 

Bijkomende wedstrijdbepalingen:

De verenigingen dienen ten aanzien van de afstanden rekening te houden met de hierover gemaakte afspraken wat betreft lengte, aantal rondes en parkoersinrichting (hindernissen cross-trail).

Chronoloog (starten mag; ook al is prijsuitreiking nog gaande)

 

start    tijd                  categorie                                                                  afstand (zie ook bijlage)

1 12.30 uur Meisjes/jongens pupillen C Ca 1000 meter
12.35 uur Meisjes/Jongens pupillen B
2 12.40 uur Meisjes/Jongens pupillen A1 Ca 1000 meter
12.45 uur Meisjes/Jongens pupillen A2
12.50 uur Prijsuitreiking starts 1 en 2
3 13.00 uur Meisjes Junioren D en C Ca 2000 meter
13.15 uur Jongens Junioren D en C Ca 2000 meter
13.30 uur Prijsuitreiking starts 3
4 13.40 uur Meisjes junioren B (MB), Jongens junioren B (JB), Meisjes A, Korte Cross (Dames^) en (Heren*) Ca 2000-3000 meter

Jongens B en Meisjes A ronde extra (ca 4600 meter)

5 14.10 uur Cross-trail JA /Vrouwen/Mannen/

Masters vrouwen en Masters mannen

Ca 8000 tot 11000 meter (met ander en/of verlengd parkoers)
14.00 uur of 14.15 uur Prijsuitreiking start 4
15.00 uur Prijsuitreiking start 5
 

Groepen 1 respectievelijk 2 kunnen eventueel samengevoegd worden (bij minder dan 25 deelnemers gezamenlijk) en starten dan om 12.35 respectievelijk 12.45.

^als Meisjes A mee doen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Dames

*als Jongens A mee doen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Heren

 

 
 

Groepen 1 respectievelijk 2 kunnen eventueel samengevoegd worden (bij minder dan 25 deelnemers gezamenlijk) en starten dan om 12.35 respectievelijk 12.45.

^als Meisjes A mee doen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Dames

*als Jongens A mee doen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Heren

 

 

Startnummers

Bij de crosscompetitie wordt gebruik gemaakt van de door de VZA beschikbaar gestelde startnummers. Elke deelnemende atleet krijgt een vast startnummer wat voor de gehele competitie en het Zeeuws Kampioenschap Cross hetzelfde is. De atleet moet dit nummer dus bij zich houden en elke keer meenemen.

Degenen die deelnemen aan gecombineerde start 4 zullen verschillende gekleurde startnummers dragen waardoor duidelijk is hoeveel rondes gelopen dienen te worden (of dat men bij de verkeerde start staat).

 

Elke atleet kan maar één startnummer per afstand hebben. Dit betekent dat als een jongen A of senior zijn eerste wedstrijd in start 4 loopt (korte cross) en de volgende wedstrijd(en) start 5 hij voor aanvang start 5 een ander startnummer moet krijgen. Als een meisje A (qua leeftijd) meedoet bij de korte cross heeft zij een ander startnummer dan indien ze meedoet als Meisje Junior A.

 

Atleten zijn verplicht onder dit vaste startnummer deel te nemen aan de wedstrijden van de crosscompetitie en het Zeeuws Kampioenschap.

Het startnummer dient zodanig (op de borst) gedragen te worden dat de sponsornaam duidelijk zichtbaar is. In verband met de aankomstcontrole is het belangrijk dat het startnummer op de vier hoeken wordt vastgemaakt. Het gebruik van spelden heeft dan de voorkeur. Het gebruik van de zogenaamde elastieken banden is niet toegestaan omdat nummerherkenning wordt bemoeilijkt.

 

Voorafgaand aan elke wedstrijd wordt aan de organiserende vereniging een overzicht verstrekt van te gebruiken en reeds uitgegeven startnummers zodat controle van de inschrijving mogelijk is.

 

Bij verlies of in ongerede raken van het eigen startnummer zal een met de hand geschreven startnummer moeten worden aangemaakt. Dit dient duidelijk leesbaar te zijn en kan op het wedstrijdsecretariaat worden opgehaald. Er wordt geen nieuw nummer aangemaakt. Hiervoor zijn ca 100 startnummers gereserveerd die bijvoorbeeld met een sticker zijn te nummeren (met het oude nummer dus).

Bij het aanmelden van wedstrijdatleten voor een cross dienen naam, vereniging en licentienummer opgegeven te worden. Dit omdat de uitslag digitaal naar de Atletiekunie moet worden gezonden.

 

Tijdwaarneming en volgorde van aankomst

De regio stelt voor elke wedstrijd de tijd/aankomstwaarneming ter beschikking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van Sjaak Sinke.

Het is noodzakelijk dat de organiserende vereniging ook een aankomstregistratie bijhoudt teneinde bij eventuele verschillen een vergelijking te kunnen maken.

Opmerkingen over de uitslagen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen na de betreffende wedstrijd doorgegeven te worden aan Sjaak Sinke (aeromad@zeelandnet.nl) en de coördinator crosscompetitie.

 

Inschrijfgelden.

Het inschrijfgeld voor alle wedstrijden is gelijk. Indien men zich vooraf inschrijft voor alle wedstrijden tegelijk geldt een tarief van 5x het voorinschrijven (bv pupillen € 10,00 en overigen niet AU € 30,00).

 

Categorie (leeftijd)

Voorinschrijven AU-leden Voorinschrijven niet AU-leden Na inschrijving ter plekke
pupillen € 2,00 € 3,00 € 4,00
junioren t/m B € 2,50 € 4,00 € 5,00
overigen € 4,00 € 6,00 € 8,00

Enkele verplichtingen ten aanzien van de Sponsornaam.

Alle startnummers dienen voorzien te zijn van de Sponsornaam. De door de Sponsor beschikbaar gestelde beach flags dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd. Ook is er een opblaasboog (6×4 meter) die bij niet al te veel wind als start of finish is te gebruiken (bij voorkeur de finish). Indien dit niet mogelijk is (vergunningtechnisch niet toegestaan) kan in overleg een andere locatie gekozen worden.

 

Op de uitnodigingen en de uitslagen van de wedstrijden dient het sponsorlogo duidelijk vermeld te worden.

Als er sprake is van andere (co)sponsors bij een wedstrijd, dan dient dit uiterlijk 6 weken voor de betreffende wedstrijd met de Sponsor te worden overlegd via de coördinator van de crosscompetitie.

 

Voor resterende vragen over alle zaken aangaande de crosscompetitie kunt u terecht bij de coördinator crosscompetitie (bij voorkeur via wilzweemer@zeelandnet.nl).

 

 

Weg en Veldwedstrijden (bijgewekt 27mrt19)

5januariwallenloopAv’56
6januarischeidsrechtersloopdyn/covs
12januaridelta crossdelta sport
26januarischeldesportcrossscheldesport
3februariZK Halve marathionwielingen
9februarigrevelingencrossflakkee
16februarizwaartste tiendelta sport
16februari25 km Scheldeloopscheldesport
24februari3e natuurloop moto beachwielingen
2maartscheldesportloopscheldesport
2maartkustcrossdynamica
4maartvoorjaarsvakantie1 week
9maartclubcrossdynamica
9maartpannenkoekenloopdelta sport
9maartkrokuslooprkhav
10maart4e natuurloop de Zeemeeuwwielingen
16maartmassaloopdynamica
30maart25 km van Hulstrkhav
6apriloosterscheldeloopAv’56
7aprilmarathon rotterdamoverig
12apriloranjemuidenloopdyn/or.arnemuiden
13aprilmarathon zws vlaanderenmar. Zws vl
21/22aprilpasen
23aprilbegin meivakantie2 weken
27aprilkoningsloopwielingen
27aprilomloop menheerseflakkee
28aprilzwaakse weelAv’56
11meizwemloop koewachtrkhav
11meimeidoornloopAv’56
18meikrammerundyn/krammer
19mei½ renesseoverig
24meiGaperloopGonzalez
26meiIk Worstel en kom boven
4junisasloopAv’56
7junizlm don loopdynamica
9/10junipinksteren
14junischellachloopdynamica
14juniMidzomer 10 milesdelta sport
21junigriffioenloopoverig
2juli1e zomerloop boulevardloopwielingen
3julistratenloop zoutelandedynamica
8julibegin zomervakantie6 weken
9juli2e zomerloop nieuwvlietwielingen
10julisportvisserloopAv’56
16juli3e zomerloop retranchementwielingen
17julistratenloop westkapelledynamica
23juli4e zomerloop groedewielingen
24juliovbh loopdelta sport
30juli5e zomerloop cadzandwielingen
31juliboulevardloopdynamica
6augustus6e zomerloop zuidzandewielingen
9augustusbloemfontein strandloopflakkee
10augustus15 WolfaartsdijkAv’56
23augustushardloopdriedaagseoverig
24augustushyundai halve marathondelta sport
25augustushardloopdriedaagseoverig
28augustuskreekloopscheldesport
1septemberTilburg 10 milesoverig
7septemberkustloopoverig
13septemberwea stadsloopAv’56
15septemberdwars door de zwingeulwielingen
28septembertielemanloopflakkee
22septemberdam tot dam loopoverig
28september10 milesscheldesport
4oktoberladiesrunst. marathon
5oktoberkustmarathonst. marathon
5òktoberclingse boslooprkhav
6oktobersingelloop bredaoverig
12oktoberbegin herfstvakantie1 week
12oktoberpoelbosloopAv’56
19oktobersingelloopdynamica
20oktobermarathon amsterdamoverig
2novembermoerschanscrossrkhav
9novembermosselloopdelta sport
10november1e natuurloop zeemeeuwwielingen
16novemberhobbeldebobbeldynamica
17novemberzevenheuvelenloopoverig
23novemberelderschanscrosswielingen
24novemberzakloopAv’56
24novemberwarandaloop tilburgoverig
7decemberinkelcrossAv’56
1decemberjules unlimitidwielingen
14december½ marathonscheldesport
26decemberkerstloopdynamica
28decemberkievit warmte stratenloopflakkee
31decemberoliebollenloopAv’56
31decembertankloopdynamica
31decembersylvestercrosswielingen
11Jan 2020delta crossdelta sport
25Jan 2020scheldesportcrossscheldesport
8Feb 2020grevelingencrossflakkee
1Mrt 2020kustcrossdynamica

Contactgegevens

Bestuur

Gezien de Privacy wetgeving zijn de contactgegevens verwijderd.

Voorzitter Anjolie Engels-Wisse
Secretaris Wil Zweemer
Penningmeester Leny Luteijn

 

 

 

 

 

Baanwedstrijden 2019

Wedstrijden baanseizoen 2019

16 mrt 2019 indoor Delta Sport
6 apr 2019 comp CD ??????
7 apr 2019 comp A ??????
7 apr 2019 comp masters ??????
13 apr 2019 pupillenwedstrijd oude stijl Dynamica
14 apr 2019 comp sen Voorne Atletiek
22 apr 2019 paaseiwedstrijd Dynamica eigen
28 apr 2019 comp B Scheldesport Scheldesport
3 mei 2019 avondwedstrijd Delta Sport
7 mei 2019 avondbaan Scheldesport
11 mei 2019 pupillen ZK Scheldesport
12 mei 2019 comp A Unitas
12 mei 2019 comp masters Achilles TOP
18 mei 2019 athletics champs Wielingen
18 mei 2019 NK masters
19 mei 2019 NK masters
25 mei 2019 athletics champs Flakkee
25 mei 2019 comp CD Scheldesport Scheldesport
26 mei 2019 comp Sen DJA
28 mei 2019 avondbaan Scheldesport
1 jun 2019 NK meerkamp jun
2 jun 2019 NK meerkamp jun
1 jun 2019 pupillenwedstrijd oude stijl AV’56 in zierikzee
1 jun 2019 baanwedstrijd AV’56 in zierikzee
10 jun 2019 pinksterwedstrijden RKHAV
15 jun 2019 baanwedstrijd ZK CD en hoger Wielingen
16 jun 2019 comp Sen ??????
22 jun 2019 athletics champs Dynamica
22 jun 2019 comp CD Scheldesport Groene Ster
23 jun 2019 comp B Scheldesport Attila
29 jun 2019 NK jun
30 jun 2019 NK jun
30 jun 2019 regio ontmoeting regio Dordrecht
20 aug 2019 avondbaan Scheldesport
31 aug 2019 VB wedstrtijd en polststokhoog Scheldesport
7 sep 2019 athletics champs RKHAV
7 sep 2019 baanwedestrijd RKHAV
7 sep 2019 comp CD finale
13 sep 2019 avondbaan Dynamica
14 sep 2019 athletics champs Scheldesport
15 sep 2019 comp B finale
21 sep 2019 clubkampioenschappen Scheldesport eigen
22 sep 2019 comp masters fin
28 sep 2019 clubkampioenschappen RKHAV eigen
28 sep 2019 clubkampioenschappen AV’56 eigen
28 sep 2019 clubkampioenschappen Delta Sport eigen
28 sep 2019 clubkampioenschappen Dynamica eigen
28 sep 0219 clubkampioenschappen Wielingen eigen
14 dec 2019 winterwerpdriekamp Scheldesport

Stand Ir. Knaap Pupillen competitie 2017

Stand Ir. Knaap Pupillen competitie 2017

 

Zierikzee Middelharnis Oostburg Terneuzen Hulst Vlissingen Eind
AV’56
A pup 1783 1630 1555 1654 1507
B pup 1304 889 0 1641 1114
C pup 1397 1328 0 1928 695
Totaal 4484 3847 1555 5223 3316 18425
Flakkee
A pup 983 1306 1353 855 742
B pup 0 119 0 0 0
C pup 637 1064 591 722 527
Totaal 1620 2489 1944 1577 1269 8899
Dynamica
A pup 2110 1997 1832 2021 1952
B pup 1420 872 1547 1625 962
C pup 1152 852 1006 1226 463
Totaal 4682 3721 4385 4872 3377 21037
Delta Sport
A pup 1621 1361 562 1434 1443
B pup 994 741 770 1024 504
C pup 1633 668 420 417 348
Totaal 4248 2770 1752 2875 2295 13940
Scheldesport
A pup 1657 1739 1611 1729 1797
B pup 1731 1430 1637 1865 1343
C pup 1725 1238 1519 1786 1301
Totaal 5113 4407 4767 5380 4441 24108
RKHAV
A pup 1632 1525 1724 1809 1864
B pup 293 218 273 709 529
C pup 1100 907 1017 1076 850
Totaal 3025 2650 3014 3594 3243 15526
Wielingen
A pup 1127 1196 1156 1054 766
B pup 349 472 796 570 457
C pup 1314 1046 1490 1575 1214
Totaal 2790 2714 3442 3199 2437 14582

Regio Ontmoeting Pupillen en C / D Junioren

Selectievorming / Regels Zeeland

De regio wedstrijd is een wedstrijd voor pupillen en C D junioren tussen een aantal regio’s (momenteel 5) en wordt gehouden begin juni. De locatie wisselt jaarlijks per deelnemende regio. De organisatievolgorde is: Zeeland, Rijnmond, West Brabant, Midden Holland en Dordrecht. Er is een vast chronoloog waaraan niet gesleuteld mag worden. (Is inmiddels al vele malen uitgevoerd en is gewoon goed.)

Namens de VZA selecteren twee personen (per 2017 Vera Wisse en Anjolie Engels-Wisse, bestuur VZA) de atleten die namens Zeeland naar deze wedstrijd worden uitgezonden. De selectieprocedure (zie verderop) wordt hierbij nageleefd. Over het resultaat van de selectie wordt niet gecorrespondeerd.

De VZA bepaalt de wijze van vervoer naar de regio ontmoeting. Taken voor de ploegleiders worden vooraf apart geformuleerd en bij de uitnodiging aan de ploegleiders verstrekt.

Alle deelnemers worden geacht zich aan dit reglement te conformeren.

Bij de vaststelling van de kalender wordt de regio ontmoeting onder de aandacht van de verenigingen gebracht.

Atleten die geselecteerd en uitgenodigd worden om deel te nemen aan de regio wedstrijd, mogen in dat weekend niet uitkomen op een andere wedstrijd. (Uitzondering: nationale kampioenschappen.)

Inschrijving

1 á 2 weken voor de datum van de ontmoeting moeten de atleten worden opgegeven aan de organiserende vereniging. De organiserende club stuurt de uitnodiging en daarbij horende formulieren welke moeten worden ingevuld (ong. 4 weken tevoren ) aan de regio coördinator.

Selectie van Atleten

Selecteren van de atleten gebeurt aan de hand van te voren bepaalde wedstrijden (dit zijn de eerste wedstrijden van het baanseizoen), iedereen weet dan wanneer hij/zij moet meedoen en een prestatie moet leveren.

Er doen 5 pupillen per groep mee en 3 junioren per onderdeel.

Er wordt geselecteerd naar aanleiding van de geselecteerde wedstrijden. Hiervoor wordt een ranglijst opgemaakt. De 5 beste pupillen en 3 junioren gaan in principe mee. Zegt er een af, dan komt de eerstvolgende op de ranglijst in aanmerking.

Junioren mogen 3 onderdelen doen (dit is inclusief estafettes), beter is echter om ze maximaal 2 nummers te laten doen. Houdt er rekening mee dat sommige atleten niet voor 1 nummer mee gaan.

Planning en Uitnodiging

Drie (twee?) weken van tevoren dient de samenstelling van de ploeg bekend te zijn. Als de ploegen bekend zijn wordt dit doorgegeven aan de clubs, die vervolgens zo spoedig mogelijk hun atleten informeren. Je kunt dan afzeggingen verwachten, waarna uit de reservelijst geput kan worden.

De definitieve uitnodiging met gegevens voor de atleten wordt 1 week van tevoren per e-mail aan de contactpersonen van de clubs verstuurd, die zorgen voor distributie binnen de club.

De Estafettes

Voor pupillen geldt dat er 4 pupillen de groepsestafette lopen en de vijfde de pendelestafette, zo doet iedereen een estafette.

Voor junioren: de snelste vier worden opgesteld. Soms komt het voor dat een club een sterke lichting heeft en drie atleten op de estafette staan. Je kunt dan overwegen om een compleet estafetteteam van die club te selecteren (zijn op elkaar ingesteld), geeft vaak goede resultaten. Degenen die de estafette doen, mogen geen pendelestafette lopen.

Hou bij het indelen van de pendelestafette in de gaten dat (indien mogelijk) iedere club evenredig is vertegenwoordigd, dus 2 per club.

Groepsleiders

Indeling groepsleiders: ook hier geldt dat de clubs evenredig vertegenwoordigd zijn. Vaak is het zo dat bijvoorbeeld de Wielingen 1 ploegleider heeft omdat de club weinig vertegenwoordigende atleten heeft. De club met de meeste atleten heeft dan 1 ploegleider extra. De clubs wijzen zelf mensen aan.

T-Shirts

Ieder regio krijgt T-shirts, de maten en aantallen moeten worden opgegeven aan de organiserende regio, die zorgt dan dat de T-shirts op de wedstrijddag aanwezig zijn. De algemeen ploegleider zorgt dat ze verder worden uitgedeeld, uiteraard per ploegleider. Afgesproken is dat er voor de algemeen ploegleiders van de anderen teams (regio’s) een shirt wordt gereserveerd. Dit wordt uitgewisseld. Bestel ook enkele T-shirts in verschillende maten extra, dit ivm afzeggingen cq wijzigingen.

Maten T-shirts: 128-140-152- 164/S- M – L – XL

pupillen: 8 ploegen x 5 = 40 pupillen

T-shirts: 16x maat 128; 21x maat 140; 6x maat 152

Junioren: ong. 40 + 4 ploegleiders + 1 alg. ploegleider + 2 juryleden

T-shirts: 12x mt.152 ; 22x 164/S; 12x M

Ploegleiders (12)/ alg. ploegleiders (2) en juryleden (2): 6M; 6 L; 6 XL

Voor de Zeeuwse wedstrijd (als Zeeland aan de beurt is als gastheer voor de regiowedstrijd) moeten de T-shirts voor alle regio’s worden besteld. De print moet worden aangeleverd door de VZA.Algemeen Ploegleider(s).

De algemeen ploegleiders mogen geen atleten begeleiden. Één algemeen ploegleider is het aanspreekpunt. Momenteel is dat Vera Wisse. Dit is ook degene die na afloop de beker in ontvangst neemt. De algemeen ploegleider van de pupillen neemt de diploma’s voor de pupillen in ontvangst en deelt deze uit.

Kosten

De VZA kan een eigen bijdrage van de deelnemers in de kosten vaststellen. Deze bijdrage wordt tijdens de wedstrijd door de ploegleiders geïnd. Dit wordt aan de algemeen ploegleider afgedragen.

Vervoer

Eventueel busvervoer wordt geregeld door de VZA.

Team Zeeland Atletiek

VZA junioren A comp

Op de foto het 4×400 meter team, van links naar rechts: Finn de Leng,
Evan de Schrijver, Jordi Bot, Pelle Gelderblom

– Tekst: teambegeleiders –
DRUNEN – Mei 2016 – De lat lag hoog. Team Zeeland heeft haar verwachtingen meer dan
waar gemaakt. In de Landelijke A Competitie hebben de 14 Zeeuwse A junioren
een puntentotaal behaald van 7348; na de 1e voorronde staan zij hiermee
landelijk op een uitmuntende vijfde plaats (totaal 51 ploegen). Team Zeeland
duldde alleen grote verenigingen AV 1923 (Amsterdam, 7798 punten), PAC
(Rotterdam, 7657 punten), Ciko 66 (Arnhem, 7503 punten)  en Leiden Atletiek
(7373 punten) voor zich.

De 18-jarige atleet Evan de Schrijver sprokkelde nodige punten bijeen op de
100 meter (11.38 sec) en de 200 meter (22.69). Zierikzeenaar Nout van den
Bos stootte de 6 kilo zware kogel naar 14.67 en wierp de discus 37.33 meter.
Student psychologie Finn de Leng wierp de speer 46.99 meter. De MiLa lopers
Franklin van Anrooy en Jordi Bot scoorden goed op respectievelijk 1500 meter
(4.23.30) en 800 meter (2.04.81). Lars Dirkzwager passeerde de lat op 1.85
meter hoog. Op de slotafstand, de 4×400 meter estafette, liepen Finn de
Leng, Jordi Bot, Pelle Gelderblom en Evan de Schrijver een respectabele tijd
van 3.42.39 min.

Overige Zeeuwse resultaten:

Jurriaan Berger         100 meter: 13.19
hoog: 1.55

Pelle Gelderblom        400 horden: 59.27

Bart Balkenende 1500 meter: 4.38.88

Daan van Liere          kogel: 12.03 meter
hink-stap-sprong: 11.70 meter

Finn de Leng            hink-stap-sprong: 11.75 meter

Marnick Los             speer: 33.66
discus: 32.44 meter

Zeeuws Atletiek Team

Een Zeeuwse ploeg kan samengesteld worden vanuit leden van de Zeeuwse atletiekverenigingen en uitkomen onder de vlag van Vereniging Zeeland Atletiek (VZA).

Zeeland Atletiek Team Junioren A

TeamZeeland_Robey VZA

Het A team bestaat uit (op de foto van links naar rechts): Jurriaan Berger, Nout van den Bos, Evan de Schrijver, Lars Dirkzwager, Pelle Gelderblom, Jordi Bot, Franklin van Anrooy. – Marnick Los, Bart Balkenende, Jasper Heikoop, Jorick de Vries, Wouter Verstraate. Wegens studiereis in Finland ontbreekt op de foto atleet Finn de Leng.

Tekst: Norma van der Sijs

Op de atletiekbaan in Goes is op zaterdag 23 april de eerste Zeeuwse atletiek-competitieploeg gepresenteerd. Het gaat om het A-juniorenteam jongens, dat veertien leden telt. Ploegleidster is Norma van der Sijs uit Zierikzee. In de nabije toekomst worden meer van dit soort Zeeland-brede competitieploegen geformeerd, zoals een B-juniorenteam jongens en een Mastersteam Vrouwen (35+).

De jongelui ontvingen zaterdag in Goes hun nieuwe, uniforme sportkledingpakket, te weten state-of-the-art wedstrijdkleding en kleding voor buiten de baan. De teamkleding wordt beschikbaar gesteld door Robey Sportswear, Ixolution en Arno Dirkzwager Communicatie Support. Van de nieuwe formule wordt een grote kwaliteitssprong in de Zeeuwse juniorenatletiek verwacht.

Tijdens de ledenvergadering Vereniging Zeeland Atletiek, gehouden op 23 november 2015 hebben de Zeeuwse atletiekverenigingen positief ingestemd met het wijzigen van de statuten wat het vormen van een Zeeuws atleten team mogelijk maakt.

Dit betekent dat de verenigingen over het water heen samenwerken waarbij zij hun leden de kans bieden uit te komen in een Zeeuwse ploeg. Dit zal ten goede komen aan de talentontwikkeling binnen Zeeland, maar zeker ook de meer recreatieve sporter motiveren samen af te reizen naar wedstrijden.

 

Reglement Ir. Knaap PupillenCompetitie

Reglement Pupillen Wedstrijden regio 11

De pupillenwedstrijden zijn opgenomen in de baankalender.

(kijk op deze site onder wedstrijden)8.

Ir. Knaap pupillencompetitie

De Athletics Champs wedstrijden tellen mee voor de klassementen in de Ir. Knaap pupillencompetitie. De klassementen zijn hieronder omschreven onder het kopje “prijzen”. De uitslagen van iedere wedstrijd gaat naar Atletiek.nu die alle mogelijke berekeningen publiceert, wij maken hier gebruik van. Dat betekent dat alle Athletics Champs uitslagen mee tellen voor de eindscores.

Pupillen uit Regio 11 (Zeeland en Goeree-Overflakkee) betalen geen inschrijfgeld.

 

ATHLETICS CHAMPS LANDELIJKE COMPETITIE

Vier van de wedstrijden zijn opgenomen in de landelijke competitie, dat heeft geen gevolgen voor de klasseringen van de Ir. Knaap pupillencompetitie.

Het is wel zo dat alleen vooraf gemelde teams ingedeeld worden. De namen van de atleten in deze teams kunnen tot een week voor de wedstrijd doorgegeven worden.

ATHLETICS CHAMPS GEWONE WEDSTRIJDEN

Dat zijn de wedstrijden de niet opgenomen zijn in de landelijke competitie.

Uitnodigingen worden door de organiserende vereniging verstuurd aan de overige verenigingen in onze regio. Inschrijven van de teams door de verenigingen loopt

via Atletiek.nu. Dit zijn open wedstrijden, Er kunnen ook teams van buiten de regio meedoen; deze teams moeten € 1,50 per pupil betalen.

De resultaten van deze wedstrijden tellen wel mee voor de Ir. Knaap pupillencompetitie.

WEDSTRIJDEN OUDE STIJL

Er kunnen ook wedstrijden zg oude stijl worden georganiseerd.

Deze wedstrijden hebben een andere opzet, de onderdelen en de categorieën zijn in de oude stijl. Op de uitnodiging staan de onderdelen en hoe er ingeschreven kan worden. Dit is een open wedstrijd, er kunnen ook atleetjes van buiten de regio meedoen; deze deelnemers moet € 1,50 betalen.

De resultaten tellen niet mee voor de Ir. Knaap pupillencompetitie.

INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP

Elk jaar zal er een individueel kampioenschap voor pupillen worden gehouden. Deze staat los van de andere wedstrijden en iedere pupil uit regio 11 kan inschrijven.

Dit kampioenschap is een zogenaamd gesloten kampioenschap. De uitnodiging wordt door de organiserende vereniging aan de verenigingen gestuurd. Voor deze wedstrijd moet wel inschrijfgeld betaald worden. Resultaten tellen niet mee voor de Ir. Knaap pupillencompetitie.

Het programma van het individueel pupillen kampioenschap wordt door de organiserende vereniging opgesteld in overleg met de coördinator Technische Zaken van de VZA. Kampioenschappen kunnen verspreid worden over meer dan één wedstrijd.

Prijzen

Er zijn verschillende prijzen beschikbaar.

Ir, Knaap wisselbeker

De Ir. Knaap beker beschikbaar gesteld door de VZA (Vereniging Zeeland Atletiek).

Deze prijs is bestemd voor de best presterende vereniging. Aan de hand van de in elke categorie behaalde punten wordt een totaal klassement opgemaakt van de beste vijf atleten.

Er zijn drie categorieën, A-, B- en C-pupillen. Mini’s doen mee bij de C’s. Jongens en meisjes gemixt.

Alleen de punten van Athletics Champs die op atletiek.nu staan tellen mee.

.

Zierikzee Wisselbeker:

De Zierikzee wisselbeker is een prijs voor de vereniging met de procentueel meeste deelnemers aan de pupillenwedstrijden.

Voorbeeld Zierikzee-wisselprijs:

Er zijn 7 wedstrijden die meetellen.

AV’56 heeft op 1 januari 40 pupillen: dan is 40 = 100%; mogelijke deelname 40×7= 280. Het aantal deelnemende kinderen was in de zeven wedstrijden 92. AV’56 heeft dan een score van 32%.

RKHAV heeft op 1 januari 25 pupillen: dan is 35 = 100%; mogelijke deelname 35×7=175. Het aantal deelnemende kinderen was in de zeven wedstrijden 59. RKHAV heeft dan een score van 33%.

RKHAV scoort hoger dan AV’56.

OVERIGE PRIJZEN EN HERINNERINGEN:

Zeeuws Kampioenschappen

De VZA stelt voor alle onderdelen medailles beschikbaar voor de eerste drie plaatsen. Er zijn medailles voor zowel jongens als meisjes.

Mini puipillen doen mee bij de pupillen C.

Wedstrijden oude stijl – uit te reiken na iedere wedstrijd.

Medailles voor acht categorieën, te weten:

Jongens:   C-, B-, A1 en A2-pupillen

Meisjes:   C-, B-, A1 en A2-pupillen

 • bij driekamp nummers de nummers 1, 2 en 3

 • bij 600/1000 nummers de nummers 1, 2 en 3

 • bij estafette 4 medailles 1e ploeg

Voor elke atleet is een diploma beschikbaar met zijn/haar resultaten.

Athletics Champs wedstrijden

 • Diploma’s

Na iedere Athletics Champs-wedstrijd voor alle atleetjes een diploma.

Diploma’s worden door de Atletiekunie geleverd, het wedstrijdsecretariaat reikt ze tegelijk met de uitslagen uit aan de teambegeleiders.

 • Athletics Champs Competitiewedstrijden

De Athletics Champs competitie kent individuele medailles in vijf gradaties, de kleur is afhankelijk van aantal behaalde punten; er moet aan minimaal drie competitiewedstrijden worden meegedaan. Het overzicht van het behaalde aantal punten staat op atletiek.nu bij de laatste competitie wedstrijd. Deze medailles worden door de Atletiekunie beschikbaar gesteld.

  • Categorieprijzen:

Er zijn drie categorieën, A-, B- en C-pupillen. Mini’s doen mee bij de C’s. Jongens en meisjes gemixt. Alleen de punten van de Athletics Champs competitiewedstrijden die op atletiek.nu staan tellen mee.

Per wedstrijd en per categorie tellen de vijf atleetjes van iedere vereniging met de meeste punten.

In elke categorie worden drie bekers beschikbaar gesteld door de Atletiekunie.